Minggu, 27 Mei 2012

PRANATACARA

A.  Pranatacara inggih menika salah satunggalipun paraga / pelaku sesorah ingkang pakaryanipun inggih menika :

·         Maosaken urut-urutanipun acara ingkang badhe dipunlampahi.

·   Ngatur saha nglantaraken lampahing acara supados gangsar/lancar utawi rancang.

· Maosaken saha nyamektaaken/menyiapkan para paraga ingkang kajibah/dipuntugasi nindakaken tanggap wacana/sambutan ing acara ingkang badhe dipun lampahi.

 

B.  Ingkang kagatosaken pranatacara nalika nindakaken sesorah inggih menika :

·         Wiraga

Patrap solah bawa/sikep anteng boten kathah ngebahaken badan. Busana kajumbuhaken kaliyan acaranipun, umpaminipun sungkawa, manasuka, lsp.

·         Wirama

Andhap inggiling suwanten kajumbuhaken kaliyan acaranipun (sungkawa menapa manasuka).

·         Wirasa

Saget nglarasaken raosipun (penghayatan/penjiwaan) ingkang kajumbuhaken kaliyan acaranipun (sungkawa menapa manasuka).

·         Wicara

Anggenipun matur kedhah cetha saget mbedaaken tembung-tembung ingkang meh sami (d, dh, t, th) lan mboten bindheng utawi sengau.

 

C.  Metode pranatacara

·         Maos teks

Inggih menika pranatacara ngayahi jejibahan kanthi maos teks.

·         Apalan

Inggih menika pranatacara nindakaken jejibahan kanthi ngapalaken teks ingkang sampun kawaos saderengipun.

·         Ekstemporer

Inggih menika pranatacara ngayahi jejibahan kanthi mbeto catetan.

·         Impromtu

Inggih menika pranatacara ngayahi jejibahan kanthi dadakan.

Tidak ada komentar :

 
;